کورگا

کورگا Corega محصولات مراقبت از پروتز را که برای بهبود راحتی و بهداشت دهان و دندان افرادی که از پروتز کامل یا پروتزهای جزئی استفاده می کند، ارائه می دهد.