دیابیس

دیابیس تست کرونا برند دیابیس از جمله رپید تست های مجوز دار از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است که توسط سوآب نازوفارتکس ، در طول مرحله حاد ابتلا به ویروس کوید ۱۹ قابل تشخیص می باشد.نتایج مثبت کیت کرونا دیابیس نشان دهنده وجود آنتی ژن های ویروسی است. اما ارتباط بالینی با سابقه بیمار و سایر اطلاعات تشخیصی برای تعیین وضعیت عفونت ضروری است نتایج منفی عفونت سارس کوید ۲ را رد نمی کنند و نباید به عنوان تنها پایه تشخیص یا تصمیمات مدیریت بیمار از جمله تصمیمات کنترل عفونت مورد استفاده قرار گیرد نتایج منفی باید در زمینه مواجه اخیر بیمار ، سوابق و وجود علائم و نشانه های بالینی مطابق با بیماری کرونا در نظر گرفته شده و در صورت لزوم برای مدیریت بیمار با آزمایش مولکولی تایید گردد.