ویتال

ویتال بیش از 60 سال است که Schauma برند مورد اعتماد اروپا برای کل خانواده است که به تقویت مو و مراقبت از آن تا حد نوک شناخته شده است.